#880. ACM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Sắp tới trường UET sẽ chọn đội tuyển ACM đi dự đi Universe Final. Thầy Hồ Đắc Phương xác định 11 chủ đề quan trọng trong Competitive Progamming và lập bảng đánh giá kĩ năng của N sinh viên ứng cử viên. Sinh viên i sẽ có điểm đánh giá kĩ năng ở chủ đề j a_{ij} . Thầy Phương muốn chọn ra đội gồm 3 sinh viên có tổng điểm số lớn nhất của 3 người ở mỗi kĩ năng là lớn nhất, hay nói cách khác, chọn 3 sinh viên chỉ số x, y z sao cho ∑_{i=1}^{11} max⁡(a_{xi},a_{yi},a_{zi}) là tối đa.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm một số nguyên N ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i mỗi dòng gồm 11 số nguyên không âm biểu diễn mảng a_i\ (a_i ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là điểm số của team lớn nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

4
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Dữ liệu ra:

9