#1018. ACTIVITY - Trò chơi tập thể

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Dữ liệu vào:
4
10 16 5 4 6
10 10 4 8 9
100 4 1 1 4
100 100 125 10 1
Dữ liệu ra:
2
0
1
6