#1572. SEGMENTS - Đoạn thẳng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hình chữ nhật xác định bởi toạ độ đỉnh dưới trái là (0, 0) và toạ độ góc trên phải là (w, h) .

Cho n đoạn thẳng song song với trục toạ độ, mỗi đoạn thẳng xác định bởi toạ độ các điểm đầu và cuối. Các đoạn thẳng có thể cắt nhau, trùng nhau, đè lên nhau hoặc suy biến thành một điểm. Các đoạn thẳng này chia hình chữ nhật đã cho thành một số phần.

Yêu cầu: Xác định diện tích các phần được tạo ra.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên w, h ;
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên n\ (0 ≤n≤50) ;
  • Dòng thứ i trong n dòng sau chứa bốn số nguyên a_i, b_i, c_i, d_i mô tả đoạn thẳng thứ i , các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^6 .

Kết quả:

  • Dãy các diện tích theo thứ tự từ lớn về nhỏ, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 3
3
1 3 1 1
1 2 4 2
2 0 2 6

Kết quả;

5
2
1
1

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 1 ≤ w, h ≤ 10^2 ;
  • Subtask \#2: 1 ≤ w, h ≤ 10^6 ;