#1566. ENERGY - Năng lượng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

𝑛 điểm trong không gian, điểm thứ 𝑖 có tọa độ (𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖, 𝑧_𝑖) và có mức độ quan trọng là 𝑝_𝑖 . Tất cả các điểm đều cần năng lượng để tồn tại. Nếu đặt nguồn phát năng lượng tại một vị trí trong không gian, nguồn phát năng lượng này có thể truyền năng lượng tới các điểm có khoảng cách không vượt quá 0.5 .

Người ta cần đặt 𝑅 nguồn phát năng lượng sao cho:

  • Điểm nào cũng có ít nhất một nguồn phát tới nó;
  • Gọi 𝑤_𝑘\ (𝑘 = 1,2, … , 𝑅) là tổng mức độ quan trọng của các điểm mà nguồn 𝑘 có thể phát tới thì giá trị 𝑊 = MIN(𝑤_1, 𝑤_2,… , 𝑤_𝑅) đạt giá trị lớn nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên 𝑛, 𝑅\ (𝑛, 𝑅 ≤ 1000) ;
  • Tiếp theo là 𝑛 dòng, dòng thứ 𝑖\ (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) chứa bốn số nguyên 𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖, 𝑧_𝑖, 𝑝_𝑖\ (−10^9 ≤ 𝑥_𝑖, 𝑦_𝑖, 𝑧_𝑖 ≤ 10^9; 0 < 𝑝_𝑖 ≤ 10^9) .

Kết quả:

  • Gồm một số là giá trị 𝑊 lớn nhất tìm được, nếu không tồn tại phương án ghi -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 1
0 0 0 10
0 0 1 20

Kết quả:

30