Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
ENERGY1.in ENERGY1.out
ENERGY2.in ENERGY2.out
ENERGY3.in ENERGY3.out
ENERGY4.in ENERGY4.out
ENERGY5.in ENERGY5.out
ENERGY6.in ENERGY6.out
ENERGY7.in ENERGY7.out
ENERGY8.in ENERGY8.out
ENERGY9.in ENERGY9.out
ENERGY10.in ENERGY10.out
ENERGY11.in ENERGY11.out
ENERGY12.in ENERGY12.out
ENERGY13.in ENERGY13.out
ENERGY14.in ENERGY14.out
ENERGY15.in ENERGY15.out
ENERGY16.in ENERGY16.out
ENERGY17.in ENERGY17.out
ENERGY18.in ENERGY18.out
ENERGY19.in ENERGY19.out
ENERGY20.in ENERGY20.out
ENERGY21.in ENERGY21.out
ENERGY22.in ENERGY22.out
ENERGY23.in ENERGY23.out
ENERGY24.in ENERGY24.out
ENERGY25.in ENERGY25.out
ENERGY26.in ENERGY26.out
ENERGY27.in ENERGY27.out
ENERGY28.in ENERGY28.out
ENERGY29.in ENERGY29.out
ENERGY30.in ENERGY30.out
ENERGY31.in ENERGY31.out
ENERGY32.in ENERGY32.out
ENERGY33.in ENERGY33.out
ENERGY34.in ENERGY34.out
ENERGY35.in ENERGY35.out
ENERGY36.in ENERGY36.out
ENERGY37.in ENERGY37.out
ENERGY38.in ENERGY38.out
ENERGY39.in ENERGY39.out
ENERGY40.in ENERGY40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 101 K
ENERGY1.in 41 B
ENERGY1.out 4 B
ENERGY10.in 39 B
ENERGY10.out 11 B
ENERGY11.in 114 B
ENERGY11.out 4 B
ENERGY12.in 117 B
ENERGY12.out 5 B
ENERGY13.in 1 K
ENERGY13.out 5 B
ENERGY14.in 9 K
ENERGY14.out 10 B
ENERGY15.in 9 K
ENERGY15.out 10 B
ENERGY16.in 6 K
ENERGY16.out 5 B
ENERGY17.in 6 K
ENERGY17.out 5 B
ENERGY18.in 6 K
ENERGY18.out 4 B
ENERGY19.in 7 K
ENERGY19.out 8 B
ENERGY2.in 23 B
ENERGY2.out 4 B
ENERGY20.in 7 K
ENERGY20.out 8 B
ENERGY21.in 7 K
ENERGY21.out 4 B
ENERGY22.in 7 K
ENERGY22.out 6 B
ENERGY23.in 7 K
ENERGY23.out 8 B
ENERGY24.in 7 K
ENERGY24.out 8 B
ENERGY25.in 7 K
ENERGY25.out 8 B
ENERGY26.in 8 K
ENERGY26.out 4 B
ENERGY27.in 8 K
ENERGY27.out 6 B
ENERGY28.in 8 K
ENERGY28.out 9 B
ENERGY29.in 8 K
ENERGY29.out 10 B
ENERGY3.in 20 B
ENERGY3.out 11 B
ENERGY30.in 8 K
ENERGY30.out 4 B
ENERGY31.in 8 K
ENERGY31.out 10 B
ENERGY32.in 8 K
ENERGY32.out 8 B
ENERGY33.in 8 K
ENERGY33.out 10 B
ENERGY34.in 8 K
ENERGY34.out 10 B
ENERGY35.in 9 K
ENERGY35.out 6 B
ENERGY36.in 8 K
ENERGY36.out 8 B
ENERGY37.in 8 K
ENERGY37.out 9 B
ENERGY38.in 8 K
ENERGY38.out 9 B
ENERGY39.in 10 K
ENERGY39.out 8 B
ENERGY4.in 39 B
ENERGY4.out 11 B
ENERGY40.in 11 K
ENERGY40.out 7 B
ENERGY5.in 39 B
ENERGY5.out 11 B
ENERGY6.in 39 B
ENERGY6.out 11 B
ENERGY7.in 39 B
ENERGY7.out 11 B
ENERGY8.in 39 B
ENERGY8.out 11 B
ENERGY9.in 39 B
ENERGY9.out 11 B