#1570. PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một xâu được gọi là xâu đối xứng hoàn hảo nếu mọi đoạn con độ dài lẻ đều là xâu đối xứng.

Cho xâu 𝑆 độ dài 𝑛 và số nguyên 𝑘 , hãy tìm cách thay không quá 𝑘 kí tự để chọn được đoạn con của 𝑆 là xâu đối xứng hoàn hảo dài nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa xâu 𝑆 chỉ gồm các kí tự a đến z, độ dài xâu 𝑆 không vượt quá 10^5 ;
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên 𝑘 .

Kết quả:

  • Gồm một số là độ dài đoạn con là xâu đối xứng hoàn hảo dài nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu:

abba
2

Kết quả:

4