Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
248 PHU - Đoạn phủ 62 136 45.59%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
254 GAME - Trời cho 26 87 29.89%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
256 TBC - Dãy số 60 272 22.06%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
258 PANCAKES - Làm bánh 72 163 44.17%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 116 146 79.45%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 64 121 52.89%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 59 71 83.10%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 49 114 42.98%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 216 42.13%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 201 429 46.85%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 154 293 52.56%
269 OLYMPIAD 102 574 17.77%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%