Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 186 24.19%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 41 93 44.09%
248 PHU - Đoạn phủ 56 121 46.28%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 14 75 18.67%
254 GAME - Trời cho 13 41 31.71%
255 ZSUM - ZERO SUM 77 277 27.80%
256 TBC - Dãy số 46 205 22.44%
257 SEQ - Dãy số 115 495 23.23%
258 PANCAKES - Làm bánh 42 101 41.58%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 27 68 39.71%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 88 110 80.00%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 49 93 52.69%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 44 101 43.56%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 45 56 80.36%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 43 97 44.33%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 35 62 56.45%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 127 245 51.84%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 103 177 58.19%
269 OLYMPIAD 86 379 22.69%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 118 255 46.27%