Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 20 100 20.00%
308 TTDATE – Ngày tháng 50 128 39.06%
309 TTDTICH – Diện tích 52 131 39.69%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 193 475 40.63%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 128 240 53.33%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 112 235 47.66%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 57 100 57.00%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 62 279 22.22%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 52 196 26.53%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 72 204 35.29%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 72 212 33.96%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 57 197 28.93%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 85 259 32.82%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 64 140 45.71%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 60 223 26.91%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 168 22.02%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 53 87 60.92%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 48 138 34.78%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 45 66 68.18%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 38 65 58.46%
329 MK42SUM – Số số hạng 24 52 46.15%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 83 144 57.64%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 66 137 48.18%