Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 42 98 42.86%
248 PHU - Đoạn phủ 57 124 45.97%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 14 77 18.18%
254 GAME - Trời cho 13 41 31.71%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
256 TBC - Dãy số 49 232 21.12%
257 SEQ - Dãy số 124 527 23.53%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 64 209 30.62%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 125 161 77.64%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 52 97 53.61%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 49 60 81.67%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 44 98 44.90%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 63 57.14%
266 MUSHROOM - Hái nấm 82 199 41.21%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 168 354 47.46%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 117 218 53.67%
269 OLYMPIAD 91 463 19.65%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 124 271 45.76%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 349 24.64%