Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2317 FLAGS 0 0 -
2316 DICE 1 1 100.00%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2314 PALINCROSS 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2312 DOFF 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
2310 APALIN 0 0 -
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
2306 HAINAO 0 0 -
2305 CANVAS 0 1 0.00%
2304 SILKROAD 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
2302 NENBIT 0 0 -
2301 MATRIX 2 3 66.67%
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
2298 PAIRS 0 0 -
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
2296 LAKY 0 0 -
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%