Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 71 138 51.45%
474 DPMARKET – Hội trợ 71 220 32.27%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 70 354 19.77%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 70 190 36.84%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 123 56.10%
696 SUMDIV - Tổng ước 69 266 25.94%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 176 38.64%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 67 176 38.07%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 66 153 43.14%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 65 120 54.17%
194 WATER - Đổ nước 65 214 30.37%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 64 116 55.17%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 145 42.76%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%
338 DKSODEP – Số đẹp 61 142 42.96%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 61 156 39.10%
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%