Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
696 SUMDIV - Tổng ước 59 234 25.21%
205 PRODUCT - Tích các số 59 226 26.11%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 58 164 35.37%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 58 101 57.43%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 58 128 45.31%
214 CONGRESS - Cuộc họp 58 121 47.93%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 57 197 28.93%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 56 177 31.64%
217 NUMBERS - Số may mắn 56 104 53.85%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 55 100 55.00%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 55 111 49.55%
460 ARRAY - Dãy số 55 117 47.01%
565 EVA - Sơ tán 54 91 59.34%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 53 87 60.92%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 53 154 34.42%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 53 144 36.81%
248 PHU - Đoạn phủ 53 108 49.07%
543 SPANNING – Cây khung 52 124 41.94%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 52 119 43.70%
309 TTDTICH – Diện tích 52 131 39.69%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 52 197 26.40%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 52 161 32.30%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 52 74 70.27%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 51 118 43.22%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%