Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 331 29.31%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 283 34.28%
565 EVA - Sơ tán 96 166 57.83%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
199 BOOK - Đọc sách 96 173 55.49%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 95 151 62.91%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
266 MUSHROOM - Hái nấm 92 219 42.01%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 90 165 54.55%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
801 DMT - Số DMT 89 417 21.34%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 86 215 40.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 256 33.20%