Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 25 151 16.56%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 59 18.64%
2091 BIT1 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 22 59 37.29%
1158 BITFUN 115 180 63.89%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 3 4 75.00%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 26 69 37.68%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 1 3 33.33%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 63 145 43.45%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 24 66 36.36%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 3 6 50.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 28 108 25.93%
2191 BLOCKGAME 0 0 -
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 59 163 36.20%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 20 86 23.26%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 23 51 45.10%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 91 200 45.50%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 122 281 43.42%
1319 BOARD 6 11 54.55%