#2039. BILA

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

Bila là trò chơi lăn bi trên lưới ô M hàng N cột. Mỗi ô trên lưới có một độ cao, các độ cao này phân biệt với nhau. Bao quanh lưới ô là một bức tường rất cao. Từ bất kì vị trí nào trên bảng, bi chỉ lăn đến một ô kề cạnh thấp hơn mà có độ cao thấp nhất. Hãy xác định độ dài quãng đường (số ô mà viên bi đi qua) lớn nhất mà viên bi có thể lăn qua được. Không chỉ thế, bạn còn phải cho biết ô thấp nhất mà từ đó, viên bi bắt đầu lăn với quãng đường dài nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số M, N\ (1 ≤ M, N ≤ 125) ;
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên tương ứng với độ cao của các ô. Độ cao của ô nằm trong khoảng 1 đến 65000 .

Dữ liệu ra:

  • In ra một dòng gồm hai số nguyên: Số đầu tiên là quãng đường tối đa mà viên bi có thể lăn, số thứ hai là chiều cao của ô thấp nhất mà nếu xuất phát từ đó, viên bi di chuyển với quãng đường lớn nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 5
109 120 4 5 7
107 212 1 100 8
106 105 103 101 12
6 10 104 102 9
3 2 19 20 21
Dữ liệu ra:
7 101
Giải thích:
  • Đường đi dài nhất là 101, 12, 8, 7, 5, 4, 1 .