Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 41 97 42.27%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 14 75 18.67%
254 GAME - Trời cho 13 41 31.71%
255 ZSUM - ZERO SUM 82 298 27.52%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
258 PANCAKES - Làm bánh 45 109 41.28%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 53 173 30.64%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 89 111 80.18%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 51 96 53.13%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 48 59 81.36%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 43 97 44.33%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 35 62 56.45%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 159 330 48.18%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 110 207 53.14%
269 OLYMPIAD 87 455 19.12%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 121 268 45.15%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 345 24.35%