Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 42 106 39.62%
248 PHU - Đoạn phủ 60 130 46.15%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
254 GAME - Trời cho 26 78 33.33%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 328 26.22%
256 TBC - Dãy số 56 263 21.29%
257 SEQ - Dãy số 134 620 21.61%
258 PANCAKES - Làm bánh 61 136 44.85%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 111 138 80.43%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 59 111 53.15%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 112 41.96%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 55 66 83.33%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 46 102 45.10%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 63 57.14%
266 MUSHROOM - Hái nấm 90 214 42.06%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 189 407 46.44%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 140 264 53.03%
269 OLYMPIAD 98 528 18.56%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 126 273 46.15%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 87 357 24.37%