Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 84 251 33.47%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 173 248 69.76%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 100 247 40.49%
474 DPMARKET – Hội trợ 79 247 31.98%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 168 244 68.85%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 141 239 59.00%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 133 236 56.36%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
205 PRODUCT - Tích các số 62 235 26.38%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 61 229 26.64%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
379 NUMTRANS - Ghép số 140 228 61.40%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 85 227 37.44%