Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 101 193 52.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 111 192 57.81%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 25 190 13.16%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 55 190 28.95%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 47 190 24.74%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 70 190 36.84%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 88 189 46.56%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 188 15.96%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 96 186 51.61%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 49 184 26.63%
187 GRID - Bảng số 95 184 51.63%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
426 DPLATGACH – Lát gạch 89 181 49.17%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 104 180 57.78%