Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 45 91 49.45%
458 HFNUMBER - Số có bạn 142 580 24.48%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 27 30 90.00%
460 ARRAY - Dãy số 57 122 46.72%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 38 54 70.37%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 34 52 65.38%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 26 26 100.00%
464 FLASHMOB - Flash Mob 46 117 39.32%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 41 64 64.06%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 29 51 56.86%
467 COVER - Mái che 50 143 34.97%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 16 45 35.56%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 17 34 50.00%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 24 50.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 241 31.95%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 21 34 61.76%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 90 23.33%
477 DPKESACH – Giá sách 17 51 33.33%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 107 15.89%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 18 31 58.06%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 13 17 76.47%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 25 55 45.45%