Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 15 37 40.54%
483 DPRUNNING – Tập chạy 28 68 41.18%
484 SPLITSTR – Tách xâu 10 46 21.74%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 15 80.00%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 42 97 43.30%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 68 121 56.20%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 33 71 46.48%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 23 69 33.33%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 25 36 69.44%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 35 139 25.18%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 43 72 59.72%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 30 85 35.29%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 26 46 56.52%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 54 147 36.73%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 22 33 66.67%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 15 20 75.00%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 29 105 27.62%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 29 84 34.52%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 18 60 30.00%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 16 23 69.57%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 35 37.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 15 24 62.50%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 37 32.43%