Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
619 INCPOS 13 42 30.95%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
624 TREE 8 17 47.06%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
626 HARMONY 10 35 28.57%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
628 POTTERY 65 217 29.95%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
630 REPALIND 14 28 50.00%
631 SQUARE 10 15 66.67%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
633 COUNT 32 122 26.23%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
635 AVG3NUM 31 34 91.18%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
638 VMACHINE 11 24 45.83%
639 INSPIRE 0 0 -
640 TINHTONG 44 67 65.67%
641 ELECTION 7 8 87.50%
642 DANCING 4 9 44.44%
643 LEXSTR 9 10 90.00%