Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
1571 RSEQ 5 8 62.50%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 4 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%