Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 82 28.05%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
646 TGD 23 82 28.05%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 42 81 51.85%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 80 43.75%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 22 80 27.50%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 52 80 65.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 80 37.50%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 46 79 58.23%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%