Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 28 52 53.85%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 28 40 70.00%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 28 32 87.50%
670 CHAR 28 34 82.35%
5026 DAODONG - Đảo dòng 28 38 73.68%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 28 28 100.00%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
13 HY006 - Josephus 27 93 29.03%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 61 44.26%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%