Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
670 CHAR 22 28 78.57%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 22 30 73.33%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
1002 MINE - Đào vàng 22 127 17.32%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 79 27.85%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 22 76 28.95%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 105 20.00%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 21 75 28.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
650 MOD 21 42 50.00%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 21 40 52.50%
678 NYTRAVEL 21 49 42.86%
1196 BRIDGE - Cầu đá 21 43 48.84%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 30 70.00%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 21 76 27.63%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 21 26 80.77%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 89 23.60%