Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
670 CHAR 29 35 82.86%
671 TABWALK 14 24 58.33%
672 MDIST 18 27 66.67%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
676 DSUM 31 43 72.09%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
679 STR 13 16 81.25%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 48 251 19.12%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
689 CTREE - Tâm cây 18 59 30.51%
690 COWS - Duy trì đường mòn 31 59 52.54%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%