Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
620 METTING 20 51 39.22%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
881 COLOR - Tô màu 20 27 74.07%
629 SAMEPAIR 20 73 27.40%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 79 25.32%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
5041 FRAC - Phân số 20 41 48.78%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 20 21 95.24%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 20 40 50.00%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 72 27.78%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
1035 SCHOOL - Đến trường 19 44 43.18%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 35 54.29%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 19 57 33.33%