Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 108 21.30%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 23 54 42.59%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 23 80 28.75%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 78 28.21%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
629 SAMEPAIR 22 78 28.21%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
660 BALLOON 22 26 84.62%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 22 41 53.66%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
5048 MUAQUA - Mua quà 22 39 56.41%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 22 58 37.93%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 100 21.00%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 101 20.79%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 107 19.63%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%