Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 25 45 55.56%
5151 SQUARESEQ 25 37 67.57%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 25 91 27.47%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
650 MOD 25 52 48.08%
660 BALLOON 25 29 86.21%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
1002 MINE - Đào vàng 25 147 17.01%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
888 MAYUI - Máy ủi 24 34 70.59%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%