Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 125 12.80%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
483 DPRUNNING – Tập chạy 50 134 37.31%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 191 477 40.04%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 182 644 28.26%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 69 283 24.38%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 26 106 24.53%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 223 393 56.74%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 48 135 35.56%
473 DPWATER – Cấp nước 21 38 55.26%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 10 47 21.28%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 61 44.26%
676 DSUM 30 42 71.43%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2211 DWARVES 0 0 -
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%