Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
23 HY016 3 18 16.67%
2327 LIS 3 9 33.33%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 11 27.27%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
40 HY033 - Dán đề can 3 9 33.33%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%