#1130. SWAPGAME - Trò chơi ô số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY LÊ MINH HOÀNG ÔN HÀ NỘI NGÀY 19/11/2019

Ví dụ:

Dữ liệu:
5
3 2 1 2 3
4 5 5 1 4
Kết quả:
4
2