Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 22 13.64%
1518 BONUS - Phần thưởng 18 79 22.78%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 82 26.83%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 30 74 40.54%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1509 BONUS - Phần thưởng 7 28 25.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1506 ROBOT 12 45 26.67%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%