#1532. LINE - Broken Line (Part. 1)

Kiểu bài: Nộp đáp án Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 - Azerbaijan 2019 - Ngày thứ hai

Bài này chỉ có 7 test đầu, 3 test cuối ở bài 1535

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt

Đang tải trình chỉnh sửa ...