#1535. LINE - Broken Line (Part. 2)

Kiểu bài: Nộp đáp án Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 - Azerbaijan 2019 - Ngày thứ hai

Bài này chỉ có 3 test cuối, 7 test đầu ở bài 1532

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt

Đang tải trình chỉnh sửa ...