Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
698 CD2B05 - Số đẹp 24 50 48.00%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 122 22.13%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 109 38.53%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 40 70 57.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 187 33.69%
801 DMT - Số DMT 89 415 21.45%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 136 20.59%
803 FAIR - Hội chợ 38 87 43.68%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
812 POLE - Cột điện 43 114 37.72%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 85 18.82%