Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
827 SEQ - Dãy số 37 121 30.58%
828 SEQPART – Chia dãy 15 32 46.88%
829 PAGODA - Famous Pagoda 6 29 20.69%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 11 32 34.38%
831 MINING - Đào vàng 5 13 38.46%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 27 0.00%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 46 69 66.67%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 35 63 55.56%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 39 72 54.17%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 51 118 43.22%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 12 23 52.17%
839 KRYP6 15 41 36.59%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 29 55 52.73%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 24 46 52.17%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 6 12 50.00%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 13 49 26.53%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 20 127 15.75%
848 SALEOFF - Khuyến mại 10 21 47.62%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 9 33.33%