Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
5048 MUAQUA - Mua quà 24 44 54.55%
698 CD2B05 - Số đẹp 24 50 48.00%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 83 27.71%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1286 SHOES - Chọn giày 23 63 36.51%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 116 19.83%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 58 39.66%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 62 37.10%
26 HY019 - Khám bệnh 23 52 44.23%
5150 DIVISIBLE 23 31 74.19%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 23 85 27.06%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
646 TGD 23 82 28.05%
5009 SEQ - Dãy số 23 43 53.49%
665 EVENSUM 23 41 56.10%