Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 21 71 29.58%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 30 70.00%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 21 75 28.00%
617 SUB 21 105 20.00%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
627 DIVISIBLE 21 93 22.58%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 21 50 42.00%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 21 26 80.77%
473 DPWATER – Cấp nước 21 37 56.76%
5087 CANDIA - Cân đĩa 21 42 50.00%
1286 SHOES - Chọn giày 20 56 35.71%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
620 METTING 20 51 39.22%
881 COLOR - Tô màu 20 27 74.07%
646 TGD 20 65 30.77%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 20 22 90.91%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 91 21.98%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
677 FILEDEL 20 86 23.26%