Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 3 46 6.52%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
884 ALIENGIFT 3 14 21.43%
1398 COVER 3 6 50.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1159 FANS 3 66 4.55%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
657 DPD1 3 5 60.00%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
664 XORSUM 3 6 50.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%