Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 23 63 36.51%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 36 63 57.14%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 12 62 19.35%
1112 COLTREE - Màu của cây 19 62 30.65%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
329 MK42SUM – Số số hạng 28 61 45.90%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
1229 CROBOT - Chu trình 15 61 24.59%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 61 62.30%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
5040 INSERT - Chèn xâu 50 59 84.75%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 38 59 64.41%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 26 59 44.07%
5 DATE - Đoán ngày 14 58 24.14%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
2122 ROADS 8 58 13.79%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 15 58 25.86%