Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 105 39.05%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 36 63 57.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 96 17.71%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 27 37.04%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 47 127 37.01%
801 DMT - Số DMT 79 374 21.12%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 128 19.53%
803 FAIR - Hội chợ 35 84 41.67%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
811 INFINITY - Vô hạn 10 66 15.15%
812 POLE - Cột điện 39 97 40.21%
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 12 65 18.46%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 52 194 26.80%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%