Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1545 CHOCO – Sô cô la 21 96 21.88%
1544 KARA - Karaoke 62 164 37.80%
1543 SCI 15 45 33.33%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1541 NMGRAPH 4 41 9.76%
1540 PRIMES 8 40 20.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1537 ABST 5 19 26.32%
1536 MATH 8 36 22.22%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1521 LIGHT - Giàn đèn 7 26 26.92%