Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1502 PARTY - Tiệc mừng 24 75 32.00%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 7 0.00%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 5 0.00%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 4 0.00%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 5 0.00%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 5 42 11.90%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 36 8.33%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 28 0.00%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 3 0.00%
1489 TREE - Đếm cây 3 23 13.04%
1488 BIENDOI - Biến đổi 9 40 22.50%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 1 18 5.56%
1486 XORSET - Tập XOR 0 14 0.00%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 3 19 15.79%
1482 KDM - Kiểm định mã 0 27 0.00%
1481 PAIRS - Cặp đôi 14 31 45.16%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%