#1498. BUDGET2 - Ngân sách 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bài tập thầy Đỗ Đức Đông ôn năm 2019-2020

Chính phủ đang triển khai m công trình trọng điểm quốc gia. Mỗi ngày công trình thứ i tiêu hết s_i triệu đồng.

Để hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính phủ quyết định tung ra n gói kích cầu, mỗi gói có giá trị p triệu đồng. Các gói kích cầu sẽ được ưu tiên chi cho các công trình trọng điểm. Gói kích cầu thứ j sẽ bắt đầu được giải ngân từ ngày r_j . Nếu nó được chi cho công trình i thì sau t_i ngày toàn bộ tiền của gói kích cầu được sử dụng hết, trong đó t_i là số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn \frac{s_i}{p} . Mỗi gói kích cầu được chi trọn cho một công trình nào đó. Mỗi công trình có thể nhận được nhiều gói kích cầu, nhưng phải sử dụng lần lượt hết gói này đến gói khác, trong một ngày không được rút tiền từ quá một gói kích cầu. Có một số ràng buộc sử dụng gói kích cầu, cụ thể, có một số dự án không được dùng một số gói nào đó.

Các gói kích cầu phải được giải ngân hết càng sớm càng tốt. Thủ tướng chính phủ muốn các bộ phận chức năng cho biết thời hạn ngắn nhất giải ngân hết các gói kích cầu.

Ví dụ, với số công trình là 2 , chi phí mỗi ngày cho mỗi công trình là 2 5 triệu đồng, có 4 gói kích cầu, giá trị mỗi gói 22 triệu, được phép giải ngân bắt đầu từ các ngày 1, 3, 8, 12 và không có ràng buộc sử dụng gói kích cầu thì sau 17 ngày là thời ngắn nhất giải ngân hết các gói kích cầu.

Yêu cầu: Cho các số nguyên m, n, p, s_i r_i\ (1 ≤ p, s_i, r_i ≤ 10^9) và một số ràng buộc sử dụng gói kích cầu. Hãy xác định số ngày ít nhất cần thiết để giải ngân hết các gói kích cầu.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên m, n p ;
  • Dòng thứ hai chứa m số nguyên s_1, s_2, \ldots, s_m ;
  • Dòng thứ ba chứa n số nguyên r_1, r_2, \ldots, r_n ;
  • Dòng thứ tư chứa số nguyên k là số ràng buộc sử dụng gói kích cầu;
  • Tiếp theo là k dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v có nghĩa là dự án u không được sử dụng gói v .

Kết quả;

  • Một số nguyên là số ngày ít nhất cần thiết để giải ngân hết các gói kích cầu.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 4 22
2 5
1 3 8 12
0

Kết quả

17

Giới hạn:

  • Subtask \#1: m, n ≤ 5 ;
  • Subtask \#2: m, n ≤ 100 .