#1499. COLOR - Tô màu đồ thị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bài tập thầy Đỗ Đức Đông ôn năm 2019-2020

Xét đơn đồ thị vô hướng gồm n đỉnh. Giữa hai đỉnh bất kỳ luôn tồn tại đường đi (trực tiếp hoặc qua các đỉnh khác). Đồ thị có tính chất đặc biệt: Gọi 𝑁(𝑢) là tập các đỉnh có đường nối trực tiếp với 𝑢 , khi đó với hai đỉnh 𝑣 𝑤 là bất kì thuộc 𝑁(𝑢) thì tồn tại đường đi từ 𝑣 tới 𝑤 trực tiếp hoặc qua các đỉnh thuộc 𝑁(𝑢) , nhưng không qua 𝑢 .

Yêu cầu: Cho 𝑛, 𝑚\ (𝑛 ≤ 500; 𝑚 ≤ 10000) trong đó 𝑛 là số đỉnh, 𝑚 là số cạnh mô tả đồ thị thỏa mãn điều kiện đề bài, hãy tô màu đồ thị bằng ba màu R, B, G thỏa mãn điều kiện không có hai đỉnh nào có đường nối trực tiếp cùng tô một màu.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên 𝑛 𝑚 ;
  • Dòng thứ 𝑖 trong 𝑚 dòng sau chứa hai số nguyên 𝑎_𝑖, 𝑏_𝑖 cho biết có cạnh nối trực tiếp giữa hai đỉnh a_i, b_i của đồ thị.

Kết quả:

  • Dòng đầu tiên chứa thông báo YES hoặc NO thể hiện có hoặc không có cách tô thỏa mãn điều kiện;
  • Nếu tồn tại cách tô thì dòng thứ hai chứa xâu mô tả cách tô.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5 8
1 2
1 3
1 4
1 5
2 3
3 4
4 5
5 2

Kết quả:

YES 
RGBGB