#1496. ANT - Kiến

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bài tập thầy Đỗ Đức Đông ôn năm 2019-2020

Một khu vườn được xem xét như là một lưới các ô vuông, có một tổ kiến ở ô có tọa độ (0,0) và có một số ô trên lưới có vật cản. Một chú kiến muốn đi tìm thức ăn, kiến sẽ đi theo quy tắc sau:

  • Từ một ô kiến có thể đi sang được 4 ô chung cạnh;
  • Kiến không đi vào ô có vật cản;
  • Kiến không đi xa tổ quá S bước.

Yêu cầu: Cho biết tọa độ các ô có vật cản và số S , hỏi kiến có thể đến được tất cả bao nhiêu ô.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu là hai số C S ( C là số ô có vật cản có giá trị không vượt quá 10^4 );
  • C dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên x_i, y_i là tọa độ của các ô chứa vật cản (|x_i|, |y_i| ≤ 1000) .

Kết quả:

  • Gồm một dòng duy nhất là số ô mà kiến có thể đến được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4 5
-1 1
0 -1
0 1
1 0

Kết quả:

26

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 1 ≤ S ≤ 10^3 ;
  • Subtask \#2: 1 ≤ S ≤ 10^7 .