Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2051 EGROUP 0 3 0.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
641 ELECTION 7 8 87.50%
614 ELECTRIC 44 176 25.00%
2087 ELEPHANT 0 0 -
647 ELEVATOR 18 30 60.00%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 8 13 61.54%
2239 ENCLOSURE 0 0 -
2094 ENCODING 0 0 -
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 352 48.58%
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1244 ESEQ - Dãy số 92 618 14.89%
2271 ESTIMATION 0 0 -
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
1466 EVENSUB - Even subsequences 32 143 22.38%
665 EVENSUM 18 36 50.00%