#1027. EDGES - Liên thông mạnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Ngày 1

Cho đồ thị có hướng G với tập đỉnh V gồm n đỉnh và tập cung E gồm m_1 cung. Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 đến n . Biết rằng đồ thị G chứa hai đỉnh đặc biệt s t : Từ s có đường đi đến tất cả các đỉnh thuộc tập V \backslash \{s\} và từ các đỉnh V \backslash \{t\} luôn có đường đi đến t . Cũng trên tập đỉnh V ta có tập U gồm m_2 cung. Mỗi cung u \in U được gán một số nguyên được gọi là trọng số của nó. Vấn đề đặt ra là cần tìm cách bổ sung vào đồ thị G một số cung từ tập U sao cho:

  • Đồ thị G^* thu được từ việc bổ sung các cung này vào đồ thị G là đồ thị liên thông mạnh (nghĩa là luôn có đường đi nối hai đỉnh bất kỳ của đồ thị G^* ).
  • Tổng trọng số của các cạnh bổ sung là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n\ (1 ≤ n ≤ 10^5) .
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên không âm m_1 .
  • Tiếp đến là m_1 dòng, mỗi dòng mô tả một cung. Mỗi cung được xác định bởi đỉnh đầu và đỉnh cuối của nó.
  • Tiếp đến là số nguyên không âm m_2 .
  • Tiếp đến là m_2 dòng, mỗi dòng mô tả thông tin về một cung của tập U gồm chỉ số đỉnh đầu, chỉ số đỉnh cuối và trọng số của cung. Trọng số của cung là số nguyên nằm trong khoảng từ -10^9 đến 10^9 . Giả thiết là m_1 + m_2 ≤ 5.10^5 . Các số trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu tiên ghi YES nếu như có cách bổ sung các cung thỏa mãn yêu cầu đặt ra; ghi NO nếu trái ngược lại.
  • Nếu dòng đầu tiên là YES thì dòng thứ hai chứa số nguyên là tổng trọng số của các cạnh được bổ sung.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1
1 2
1
2 1 40
Dữ liệu ra:
YES
40
Dữ liệu vào:
2
1
1 2
0
Dữ liệu ra:
NO