Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
644 DCTNAME 7 9 77.78%
645 BIGGER 30 54 55.56%
646 TGD 23 82 28.05%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
648 BTOWER 8 32 25.00%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
650 MOD 24 50 48.00%
651 HCN 5 14 35.71%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
657 DPD1 3 5 60.00%
659 GARDEN 1 4 25.00%
660 BALLOON 25 29 86.21%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
664 XORSUM 3 6 50.00%
665 EVENSUM 23 41 56.10%
666 BUYING 19 21 90.48%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
668 ART 6 19 31.58%
669 AURORA 0 0 -