Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
818 PEARL - Pha lê 26 126 20.63%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 26 42 61.90%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 72 36.11%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1208 PAY - Mua hàng 26 40 65.00%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 26 106 24.53%
1475 CONVOL - Tích chập 26 86 30.23%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 26 121 21.49%
1256 TIME - Thời gian trung bình 26 82 31.71%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 26 43 60.47%
254 GAME - Trời cho 26 81 32.10%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 26 97 26.80%
2053 KNAPSACK 25 57 43.86%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%