Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 20 92 21.74%
818 PEARL - Pha lê 20 101 19.80%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 20 48 41.67%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 20 37 54.05%
620 METTING 20 51 39.22%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
881 COLOR - Tô màu 20 27 74.07%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 79 25.32%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
5041 FRAC - Phân số 20 41 48.78%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 20 51 39.22%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 20 38 52.63%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%