Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 30 133 22.56%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 30 51 58.82%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 30 60 50.00%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 30 38 78.95%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 30 102 29.41%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 30 103 29.13%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 30 41 73.17%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
5111 PHONENUM - Số điện thoại 30 62 48.39%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
629 SAMEPAIR 29 86 33.72%
658 LIBRARY 29 69 42.03%
417 KSHORT - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh 29 51 56.86%
5026 DAODONG - Đảo dòng 29 44 65.91%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 29 76 38.16%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 289 10.03%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 29 54 53.70%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 29 68 42.65%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 29 123 23.58%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 29 43 67.44%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 29 130 22.31%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 29 83 34.94%
2053 KNAPSACK 28 62 45.16%