#1255. LOCO - Nhảy lò cò

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: CONTEST LÀO CAI Lần 2 2017

Cho n+1 ô (đánh số thứ tự từ 0 đến n ), Hải Dương sẽ nhảy lò cò từ ô số 0 và kết thúc tại ô n . Tại mỗi bước nhảy, nếu Hải Dương đang ở ô số u\ (0≤ u ≤ n-1) thì Hải Dương có thể:

  • Chọn một số nguyên dương a_i\ (1≤i≤k) bất kỳ từ tập k số nguyên dương a_1,a_2,..a_k ;
  • Nhảy đến ô u+a_i .

Yêu cầu: Đếm số cách khác nhau để Hải Dương có thể nhảy từ ô số 0 đến ô số n theo modulo 10^9+7 .

Ghi chú: Hai dãy số x_1,x_2,…,x_n và y_1,y_2,…,y_m được gọi là khác nhau nếu:

  • n≠m hoặc
  • \left\{\begin{matrix}m=n\\ \exists i, x_i=y_i\end{matrix}\right.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,k\ (1< n \le 10^4, 1 < k ≤ 10^4) ;
  • Dòng tiếp theo chứa k số nguyên dương a_i\ (1≤a_i≤10^4,1≤ i ≤ k) . Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số cách khác nhau để Hải Dương có thể nhảy từ ô số 0 đến ô số n theo modulo 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
1 2 2 2
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • Có ba cách sau: (1,1,1); (1,2)\text{ và }(2,1)
Dữ liệu vào:
3 4
2 2 2 2
Dữ liệu ra:
0