Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#123940 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 70 ms 508 K C++ 17 / 2 K Trần Xuân Bách 2024-01-11 11:07:48
#105941 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 121 ms 516 K C++ 17 / 1015 B Lê Hữu Hòa 2022-11-29 3:25:05
#105937 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 171 ms 512 K C++ 17 / 3 K Lê Thanh Minh 2022-11-29 3:24:24
#9394 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 180 ms 476 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-07 16:54:19
#102900 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 180 ms 512 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-11-18 14:47:13
#105930 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 182 ms 640 K C++ 17 / 2 K Vũ Minh Phương 2022-11-29 3:22:01
#38593 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 201 ms 444 K C++ 17 / 747 B hihi 2021-06-08 13:25:32
#105936 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 203 ms 512 K C++ 17 / 2 K dsadsasda 2022-11-29 3:23:57
#10510 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 249 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-22 7:39:26
#105956 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 442 ms 644 K C++ 17 / 705 B meow 2022-11-29 3:36:41
#10461 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 460 ms 488 K C++ 17 / 720 B Phạm Thế Phong 2020-10-21 8:07:25
#123674 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 460 ms 508 K C++ / 492 B nguyen_tien_dat_123 2024-01-10 12:07:42
#123675 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 463 ms 572 K C++ / 432 B Hiếu PC 2024-01-10 12:07:49
#123683 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 476 ms 508 K C++ / 494 B Phạm Văn Thủy 2024-01-10 12:39:00
#82674 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 1008 ms 1144 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-04-30 12:48:22
#140814 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 1067 ms 308 K Pascal / 524 B Dương Danh Quốc 2024-03-13 9:30:37
#105893 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 1136 ms 588 K C++ 17 / 2 K 123456789 2022-11-29 1:16:19
#105942 #1255. LOCO - Nhảy lò cò Accepted 100 1197 ms 636 K C++ 17 / 710 B i am invincible 2022-11-29 3:25:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: