Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
644 DCTNAME 7 9 77.78%
645 BIGGER 29 52 55.77%
646 TGD 20 69 28.99%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
648 BTOWER 8 32 25.00%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
650 MOD 24 48 50.00%
651 HCN 5 14 35.71%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
655 PRODUCT 30 43 69.77%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
657 DPD1 3 5 60.00%
659 GARDEN 1 4 25.00%
660 BALLOON 23 27 85.19%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
664 XORSUM 3 6 50.00%
665 EVENSUM 20 38 52.63%
666 BUYING 17 19 89.47%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
668 ART 5 16 31.25%
669 AURORA 0 0 -