Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 37 60 61.67%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 24 61 39.34%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 31 142 21.83%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
657 DPD1 3 8 37.50%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 62 192 32.29%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 138 363 38.02%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 107 218 49.08%
426 DPLATGACH – Lát gạch 112 219 51.14%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 139 55.40%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 78 207 37.68%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 119 340 35.00%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
474 DPMARKET – Hội trợ 87 267 32.58%
451 DPPAINT – Sơn nhà 74 132 56.06%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 234 435 53.79%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 186 33.33%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 186 523 35.56%