Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 16 45 35.56%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 90 23.33%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
657 DPD1 3 5 60.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 22 53 41.51%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 7 7 100.00%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 33 102 32.35%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
477 DPKESACH – Giá sách 17 51 33.33%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 62 136 45.59%
426 DPLATGACH – Lát gạch 114 221 51.58%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 47 85 55.29%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 54 122 44.26%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 8 41 19.51%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 275 505 54.46%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 273 41.03%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 63 152 41.45%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 105 187 56.15%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 241 31.95%
451 DPPAINT – Sơn nhà 56 94 59.57%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 225 410 54.88%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 28 122 22.95%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 163 389 41.90%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 55 178 30.90%