Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 177 37.29%
657 DPD1 3 5 60.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 49 109 44.95%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 54 169 31.95%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 329 34.04%
477 DPKESACH – Giá sách 19 53 35.85%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 89 174 51.15%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 66 118 55.93%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 63 160 39.38%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 15 58 25.86%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 290 556 52.16%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 103 287 35.89%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 242 31.82%
451 DPPAINT – Sơn nhà 61 118 51.69%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 212 395 53.67%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 54 164 32.93%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 106 15.09%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 25 65 38.46%