Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
1146 PTC - Phần tử chung 8 8 100.00%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
2289 PS 0 0 -
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 91 21.98%
402 PROJECTS - Dự án 229 450 50.89%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
205 PRODUCT - Tích các số 61 234 26.07%
655 PRODUCT 30 43 69.77%
1116 PROD 6 19 31.58%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 126 292 43.15%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 144 434 33.18%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 139 313 44.41%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%