#2045. PROBLEM - Giải quyết vấn đề

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

n người được mời tham gia giải quyết một vấn đề mang tính toàn cầu. Trong n người này, có a người biết cách giải quyết vấn đề và b người từ chối tham gia. Hỏi có tối thiểu và tối đa bao nhiêu người sẽ bắt tay vào giải quyết vấn đề?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên t\ (1 ≤t ≤10000) là số lượng test. Sau đó là t test;
  • Mỗi test gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên n, a b\ (1 ≤n ≤1000; 0 ≤a, b ≤n) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test ghi ra một dòng chứa hai số nguyên là số lượng người tối thiểu và tối đa tham gia giải quyết vấn đề.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3 2 1
5 5 0
4 3 3
Dữ liệu ra:
1 2
5 5
0 1