Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 46 70 65.71%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 69 13.04%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 39 68 57.35%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1156 CONNECT 12 68 17.65%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 36 68 52.94%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 42 67 62.69%
1359 DGT 30 67 44.78%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 44 67 65.67%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 55 66 83.33%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 25 66 37.88%
811 INFINITY - Vô hạn 10 66 15.15%