Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 34 82 41.46%
646 TGD 23 82 28.05%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 15 81 18.52%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 55 78 70.51%
1212 DELARR - Xóa dãy 39 78 50.00%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 44 78 56.41%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%