Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2011 NUMERE 0 7 0.00%
2010 NZSUM 10 27 37.04%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2004 HAMILTON 0 4 0.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
2002 BABY - JustinBieber 6 9 66.67%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 66 27.27%
2000 APPLE 3 10 30.00%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 7 0.00%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1579 MAFIA 0 7 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0 5 0.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0 5 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 10 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0 5 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0 5 0.00%
1571 RSEQ 5 9 55.56%