Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1543 SCI 15 45 33.33%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1537 ABST 5 19 26.32%
1536 MATH 8 36 22.22%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%