Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
484 SPLITSTR – Tách xâu 31 108 28.70%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 14 19 73.68%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 77 175 44.00%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 119 211 56.40%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 64 113 56.64%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 41 107 38.32%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 43 57 75.44%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 53 188 28.19%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 120 52.50%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 53 130 40.77%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 80 60.00%
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 95 230 41.30%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 57 99 57.58%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 28 33 84.85%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 88 285 30.88%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 258 28.68%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 47 165 28.48%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 57 47.37%
504 GOLFYARD – Sân Golf 26 84 30.95%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 34 77 44.16%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 33 83 39.76%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%