Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 76 175 43.43%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 93 36.56%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 42 63 66.67%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 51 221 23.08%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 108 58.33%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 43 133 32.33%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 47 76 61.84%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 67 192 34.90%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 93 32.26%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%