Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
483 DPRUNNING – Tập chạy 48 132 36.36%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 78 173 45.09%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 131 241 54.36%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 50 120 41.67%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 32 89 35.96%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 36 54 66.67%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 58 98 59.18%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 40 127 31.50%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 44 73 60.27%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 169 36.69%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 91 309 29.45%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 308 24.03%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 24 81 29.63%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 18 31 58.06%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 19 41 46.34%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 14 48 29.17%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%