Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 22 62 35.48%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 1 3 33.33%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 25 88 28.41%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 18 83 21.69%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 16 44 36.36%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 15 38 39.47%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 14 43 32.56%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 6 6 100.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 12 15 80.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 20 52 38.46%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 115 35.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 28 104 26.92%
537 BAODONG – Bao đóng 14 15 93.33%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 27 61 44.26%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 58 60.34%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 105 245 42.86%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 13 20 65.00%
543 SPANNING – Cây khung 52 124 41.94%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 55 100 55.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%