Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2080 IMGAME 0 0 -
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
2078 FENCE 0 1 0.00%
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
2076 DICTIONARY 0 0 -
2075 CHARM 12 35 34.29%
2074 BUFFALO 0 0 -
2073 AFARM 0 0 -
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2071 HACKER 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2068 BIGSQ 0 0 -
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2065 PALINEZ 6 12 50.00%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 9 38 23.68%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 75 29.33%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2058 ARBORE 0 0 -
2057 SEQ 4 21 19.05%
2056 TRIBONACCI 7 11 63.64%