Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2126 GAME 2 8 25.00%
2125 A007 2 4 50.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
2123 SQGARDEN 0 3 0.00%
2122 ROADS 8 58 13.79%
2121 PENGUINS 0 3 0.00%
2120 MOWLAWN 2 13 15.38%
2119 SPEED 0 3 0.00%
2118 SOI 0 2 0.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2115 SEATING 1 2 50.00%
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
2113 RECRUIT 0 3 0.00%
2112 PAINTAB 0 3 0.00%
2111 LEASTTURN 0 3 0.00%
2110 GEMS 0 5 0.00%
2109 LAMP 0 4 0.00%
2108 HTAB 0 4 0.00%
2107 DICE 5 10 50.00%
2106 CLIS 0 3 0.00%
2105 BALL 1 1 100.00%
2104 WEALTHY 0 5 0.00%
2103 TRANSFORM 0 2 0.00%
2102 SUM2D 0 3 0.00%