Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 19 91 20.88%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 54 91 59.34%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 6 90 6.67%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 90 18.89%
451 DPPAINT – Sơn nhà 52 90 57.78%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 44 90 48.89%
1500 GARDEN - Vườn cây 13 90 14.44%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
605 DEMSO 33 89 37.08%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 89 23.60%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
447 DPCABLE – Nối cáp 34 87 39.08%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 85 32.94%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 25 85 29.41%
1469 DOMINO 51 85 60.00%