Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
605 DEMSO 40 119 33.61%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 119 22.69%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 37 116 31.90%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 72 115 62.61%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
1061 GIFTS - Phát quà 38 111 34.23%
812 POLE - Cột điện 43 111 38.74%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 47 111 42.34%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 50 110 45.45%